خبر مدرسه ساحت نور

خبر مدرسه ساحت نور

مدرسه دخترانه دبستان و پیش دبستانی ساحت نور در نظر دارد از بین مربیان با این ویژگی ها جهت تامین کادر آموزشی خود ثبت نام عمل بیاورد.

1- نرمخو و مهربان باشد.

2- رفتارش مطابق گفتارش باشد

3- خوش گفتار و خوش کلام باشد

4-صبور و با استقامت باشد

5- سعه صدر دارد و عذرپذیر می باشد

6-  سیماى پاكیزه و آراسته ای داشته باشد

7- خردورز و تفکر محور است (از منطق و استدلال در تربیت بهره می برد)

8- اخلاص و انگیزه الهی داشته باشد.